برنامه تبادل دانشجو اراسموس

برنامه اراسموس برنامه تبادل و مهمان شدن دانشجویان ترکیه در دانشگاههای اروپایی است. دانشجویان پس از یک سال تحصیل در صورت داشتن معدل 2.5 از 4 و مسلط بودن به زبان دانشگاه مقصد می توانند یکسال از طول تحصیل خود را به صورت مهان در یکی از دانشگاههای اروپایی بگذرانند.

این زمان فرصت خوبی برای دانشجویان جهت اخذ پذیرش مقطع بعدی در اروپا و ارتقای سطح علمی آنها می باشد