مدارک مورد نیاز دکترا

  • مدرک رسمی فوق لیسانس

  • ریزنمرات دوره فوق لیسانس

  • نامه مدرک فوق لیسانس از سازمان یوک

  • ترجمه رسمی فوق لیسانس و ریزنمرات به زبان ترکی

  • 6 قطعه عکس 6 در 4

  • کپی پاسپورت

  • مدرک تومر سطح c1

  • مدرک آزمون آلس- حداقل نمره 55 از 100