مدارک مورد نیاز فوق لیسانس

  • لیسانس رسمی

  • نامه تاییدیه لیسانس از سازمان یوک

  • ترجمه رسمی لیسانس و ریزنمرات به زبان ترکی

  • 6 قطعه عکس 6 در 4

  • کپی پاسپورت

  • مدرک تومر سطح c1

  • مدرک آلس – حداقل نمره 55 از 100