مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

بانکداری و فاینانس( آموزش از راه دور)- مدیریت موسسه های درمانی( آموزش از راه دور)- مدیریت موسسه های درمانی- تغییرات سازمانی و منابع انسانی(آموزش از راه دور)- مدیریت بازرگانی- بازاریابی- سیستم های ارتباطی و رسانه- روانشناسی کلینیکی- تاریخ- روابط بین المللی- سینما و تلوزیون- طراحی مد و پارچه- فاینانس
مدیریت سیستم های اطلاعاتی(آموزش از دور) -مدیریت(آموزش از راه دور)- جامعه شناسی- اقتصاد- حقوق خصوصی- تغییرات سازمانی و منابع انسانی- مدیریت و سازمانها- اقتصاد سیاسی- حقوق عمومی- زبان و ادبیات انگلیسی- هنرهای ارتباطی و طراحی- ادبیات و زبان ترکی
طراحی معماری- بازسازی شهری و ساختارهای ریسک پذیر زلزله ای- مهندسی صنایع- معماری- مدیریت و طراحی سازه ها- معماری داخلی- مهندسی مکانیک- مهندسی کامپیوتر- علوم مدیریت- سینما و تلوزیون